Lunes, Setyembre 15, 2014

Groups Launch Resistance Movement vs. Noynoy Aquino

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514
Joint Press Release
15 September 2014

Groups Launch Resistance Movement vs. Aquino’s Emergency Powers, Cha-Cha, Term Extension and Attacks vs Supreme Court

“When injustice becomes law, resistance becomes a duty.” Atty Aaron Pedrosa, SANLAKAS Secretary General borrows a quote from Thomas Jefferson, as various groups and sectoral organizations gathered to launch a movement dubbed as “All Resist Movement” (ARM the People!).

Leaders of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita sa Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) and Partido Lakas ng Masa (PLM) took turns in lambasting President Noynoy Aquino’s request for a Joint Resolution from Congress that would grant him emergency powers to address a purported energy crisis in 2015.

Leody de Guzman, BMP President, added, “Two presidents invoked and used Emergency Powers: Fidel Ramos, when he used it and locked-in the country in IPP contracts that to this day the Filipino people are paying for in high electricity rates; and Gloria Arroyo, when she wielded emergency powers to preserve her fraudulently acquired presidency in the 2004 elections. During both times, emergency powers did not serve the people’s interest and welfare at all.”

“Why does he need Emergency Powers? The energy crisis is the result of EPIRA, a law that after over ten years of existence has proven to have failed in ensuring power supply and affordable electricity for the people, especially the masses. If Congress should act to resolve the crisis, it is should not be to give Noynoy emergency powers but to throw out EPIRA and pass a new law that gives back the control of the power industry to government.” decried Flora A. Santos of the Metro Manila Vendors Alliance.

“Connect the dots. From appropriating the powers of Congress to stop approved government projects, declaring these funds as “savings” in order to divert the funds into other projects, and the cross-border transfer of these funds to allies and prospective allies, his endorsement of ChaCha for the expressed purpose of clipping the powers of the Supreme Court, his innuendos towards term extension, and now, Aquino wants emergency powers. Doesn’t this smack of Marcosian rule?” Pedrosa pointed out.

The groups also opposed the Economic ChaCha, .spearheaded by House Speaker Sonny Belmonte. Sonny Melencio, PLM Chairman, described the move to insert the phrase “and as provided by law” towards allowing 100% foreign ownership in the Philippines as “an attempt to give foreign corporate interest a free pass to ravage the nation’s natural and human resources without any guarantees that it will benefit the entire populace and not only the factories in export processing zones and the residences of the propertied classes”.

While Aquino and his allies give foreign corporate interest carte blanche rights to plunder our economy, PNoy is going on his 4-European Nation 8-day Tour on a Filipino labor-pimping mission.”, added Gie Relova of BMP”.

“All of the Heads of State and corporate bosses that Aquino will talk to will find out how dirt cheap Filipino labor is and how contractualization has breached all industries in the country and that once the constitution is amended, it will make it even more profitable for capitalists to invest here, Relova said.

The All Resist Movement (ARM the People) which they described as a peoples’ crusade in response to Noynoy Aquino’s plans to further plunder the economy and extend his term in office by amending the constitution and utilizing special provisions that will grant him emergency powers.

The ARM the People campaign, as the militants articulated “is also the peoples’ response and resistance to the crude political maneuvers of Aquino and allies to secure their political survival in the 2016 elections by the continued practice of the pork barrel system”.

Pedrosa argued that, “After the striking down of the impeachment charges before the House, this call to arms is the logical step forward for an aggrieved and victimized nation to redress the four-year epic failure of the presidency of Aquino and the unabated neglect and misery of our people”.

ARM the People will be launched this coming week from the 16th onward with a series of mass actions to bring to Noynoy’s doorstep in Malacanang, to Congress, to the Senate the resistance of a people who will not allow corruption, injustice or tyranny to prevail.

On September 21, ARM the People will hold simultaneous protest actions at the grassroots level in various cities and municipalities in Metro Manila, and in major city centers in Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Davao City and Ozamiz City.#

All Resist Movement (ARM the People!), Inilunsad

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514
Joint Press Release
15 Setyembre 2014 

Resistance Movement, Inilunsad ng iba’t ibang grupo laban sa Emergency Powers ni Aquino, Cha-Cha, Term Extension at Atake sa Korte Suprema

“Kapag naging batas ang inhustisya, tungkulin na nating makibaka.” Hiniram ni Atty. Aaron Pedrosa, Secretary General ng SANLAKAS, ang mga pananalitang ito kay Thomas Jefferson, habang nagtitipon ang iba’t ibang grupo at organisasyong sektoral sa paglulunsad ng isang kilusang tinawag nilang “All Resist Movement” (ARM the People!).

Kinutya ng mga lider ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), at Partido Lakas ng Masa (PLM) ang kahilingan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kahilingan nitong Joint Resolution mula sa Kongreso na magbibigay sa kanya ng emergency power upang matugunan ang napipintong krisis sa enerhiya sa 2015.

Idinagdag pa ni Leody de Guzman, pangulo ng BMP, “Dalawang pangulo na ang naggiit at gumamit ng emergency power: si Fidel Ramos, nang ginamit niya ito at ipiniit ang bansa sa mga kontrata ng IPP na hanggang sa ngayon, nagbabayad ang mamamayang Pilipino ng napakataas na presyo ng kuryente; at si Gloria Arroyo, nang ginamit niya ang emergency power upang mapanatili sa kanyang nakuha-sa-dayang pangkapangulo noong halalang 2004. Sa dalawang panahong iyon, hindi nakapagsilbi sa kapakanan at kagalingan ng mamamayan ang emergency power.”

“Bakit niya kailangan ng emergency power? Ang krisis sa enerhiya ang resulta ng EPIRA, isang batas na makalipas ang mahigit sampung taon ay patunay ng pagkabigong matiyak ang suplay sa kuryente at abotkayang elektrisidad para sa mamamayan, lalo na sa mga maliliit. Kung kikios ang Kongreso para maresolba ang krisis, ito’y hindi ang bigyan ng emergency power si Noynoy kundi ibasura ang EPIRA at magpasa ng bagong batas na magbabalik sa pamahalaan ng kontrol sa industriya ng kuryente,” puna ni Flora A. Santos ng Metro Manila Vendors Alliance.

“Ikonekta natin ang mga tuldok. Mula sa paglalaan ng kapangyarihan ng Kongreso upang matigil ang mga aprubadong proyekto ng gobyerno, na idinedeklrarang “ipon” o “savings” ang mga pondong ito upang mailipat ang mga pondo sa ibang proyekto, at ang mga paglilipat ng mga pondong ito sa mga alyadao at inaasahang alyado, ang kanyang pag-endorso sa ChaCha para sa adhikain niyang mabawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema, ang mga pasaring niya sa pagpapalawig ng termino, at ngayon, nais ni Aquino ng emergency power. Hindi ba ito isang paggaya sa pamamahala ni Marcos?” pagdidiin pa ni Pedrosa.

Laban din ang mga nasabing grupo sa Economic ChaCha, na pinangungunahan ni House Speaker Sonny Belmonte. Inilarawan ni Sonny Melencio, pangulo ng PLM, ang kilos upang ipasok ang pariralang “and as provided by law” hinggil sa pagpayag sa 100% pag-aari ng dayuhan sa Pilipinas bilang “pagtatangkang bigyan ng libreng pases ang mga dayuhang korporasyon na was akin ang likas-yaman at lakas-paggawa ng bansa nang walang anumang katiyakan na ito’y magbibigay ng benepisyon sa buong mamamayan, at hindi lang sa mga pabrika sa export processing zones at sa mga tahanan ng uring maraming pag-aari”.

Habang binibigyan ni Aquino at kanyang mga alyado ang interes ng mga dayuhang korporasyon ng blangkong karapatang mandambong sa ating ekonomya, patungo naman si PNoy sa kanyang walong araw na pagdalaw sa apat na bansa sa Europa upang ibugaw ang manggagawang Pilipino.” Dagdag ni Gie Relova ng BMP.

“Lahat ng mga Pinuno ng Estado at mga boss na kapitalista na kinakausap ni Aquino ay malalaman kung gaano kamura ang lakas-paggawa ng manggagawang Pilipino, at paanong dumaragsa ang kontratwalisasyon sa lahat ng industriya sa bansa, at kapag naamyendahan ang konstitusyon, lalo pang magkakamal ng tubo ang mga kapitalistang magnenegosyo rito,” dagdag pa ni Relova.

Ang All Resist Movement (ARM the People) na inilarawan nilang krusada ng taumbayan bilang tugon sa plano ni Aquino na patuloy pang dambungin ang ekonomya at palawigin ang kanyang termino sa pwesto sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon at paggamit ng mga ispesyal na probisyon na magbibigay sa kanya ng mga emergency power.

Ang kampanyang ARM the People, na ipinaliliwanag ng mga militante “ang siya ring tugon ng sambayanan at paglaban sa baluktot na maniobrang pulitikal ni Aquino at ng kayang mga kaalyado upang matiyak ang kanilang pulitikal na pananatili sa halalang 2016 sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng sistemang pork barrel”.

Iginiit pa ni Pedrosa, “Matapos na mabasura ang mga impeachment charges sa Mababang Kapulungan, ang panawagang pag-aarmas na ito ang lohikal na hakbang pasulong para sa inapi’t biniktimang bansa upang tugunan ng apat-na-taong pagkabigo ng pagkapangulo ni Aquino at ang patuloy na pagbalewala at karukhaan ng ating mamamayan”.

Ilulunsad ang ARM the People sa susunod na linggo mula sa ika-16 sa pamamagitan ng serye ng mga aksyong masa upang madala sa tarangkahan ni Noynoy sa MalacaƱang, sa Kongreso, sa Senado ang pakikibaka ng taumbayang hindi pumapayag sa katiwalian, inhustisya o tiranya na manatili.

Sa Setyembre 21, maglulunsad ng sari-saring pagkilos sa antas ng masa ang ARM the People sa iba’t ibang lungsod at bayan sa Metro Manila, at sa mga mayor na sentrong lungsod sa Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Lungsod ng Davao at Lungsod ng Ozamiz.#

Miyerkules, Pebrero 19, 2014

Transport Group, Militant Labor Picket at LTFRB Hearing, Re: Bontoc Bus Tragedy

PMT calling for reforms in the transport industry in the light of the recent Bontoc and Skyway tragedies

Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)

MEDIA ADVISORY:
February 18, 2014

Transport Group, Militant Labor to Picket LTFRB Hearing on Bontoc Bus Tragedy Tomorrow

What: Picket for Regulation of Transport Industry and Reorganization of LTFRB

When: February 19, Wednesday, 9:00 a.m.

Where: Land Transport Franchising and Regulatory Board (LTFRB) office at East Avenue in Quezon City

The Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) and Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) will organize a picket in front of the LTFRB office in Quezon City tomorrow, February 19. The protest coincides with the regulatory agency's first hearing on the Bontoc bus tragedy that claimed lives of 14 passengers including cultural activist and comedian Tado Jimenez.

Larry Pascua, PMT secretary-general said, "We are calling for reforms in the transport industry in the light of  the recent Bontoc and Skyway tragedies, involving the Florida and Don Mariano Marcos bus lines. Strict government regulation must be placed to ensure the safety of the commuting public, who must not fall prey to  unscrupulous methods of profiteering".

Pascua added, "In developed countries, safety measures are strictly enforced both in state-owned and privatized mass transportation systems. Vehicles, machines and instruments used in public transport should conform to government standards. More so, transport workers must enjoy sufficient wages and benefits, shorter working hours and humane conditions of work. They do not hesitate to invest on safety because life is more precious than property".

"Unfortunately, in our country, regulation of mass transport to ensure public safety is almost non-existent. Government intervention is exacting only on franchising issues as it is more concerned with collecting various fees from capitalists in the transport industry. The LTFRB and LTO, both widely recognized to be among the most corrupt and bureaucratic agencies in government, should be reorganized and reformed," he added.

At the protest, transport workers, cause-oriented groups and supporters of the late Tado Jimenez carried placards that read: "Regulasyon, hindi korapsyon sa transport industry", "Kaligtasan muna bago tubo ng kapitalista", "Hustisya para kay Tado at lahat ng biktima".

To conclude, Ronnie Luna, vice-president of Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) asked, "How many more innocent lives have to be lost to a poorly-regulated, profit oriented transport system? How long will we endure badly-maintained vehicles that continue to threaten the lives of the people? The rightful answers to these questions are not terms of money, sales and costs. It is a question of life-and-death. People  before profit"!

The transport group PMT is an affiliate of the socialist BMP.

--------------------------
Contact Persons:
Larry Pascua, PMT Secretary-General 09052050031
Ronnie Luna, BMP Vice President 09088957307

Martes, Pebrero 18, 2014

Tula: HUSTISYA KAY TADO AT SA IBA PANG NADISGRASYA

HUSTISYA KAY TADO AT SA IBA PANG NADISGRASYA
ni Gregorio V. Bituin Jr.
15 na pantig bawat taludtod

namatay sa aksidente'y labing-apat na tao
higit dalawampu ang nasugatang pasahero
kabilang sa mga namatay ang dalawang dayo
nahulog sa bangin ang bus sakay ang mga ito

kasama si Tado, komedyante at aktibista
sa mga pagkilos ay matagal na nakasama
kolorum daw yaong bus, iba ang gamit na plaka
kaya't lagot itong may-ari ng bus na Florida

ayon sa tsuper, nawalan ng preno ang sasakyan
habang palusong sa kurbadang bahagi ng daan
sigaw daw ng ilan, ang bus ay ibangga na lamang
upang malalang disgrasya'y kanilang maiwasan

ngunit tsuper sa payong ito'y di naman nakinig
"magagalit ang may-ari" ang lumabas sa bibig
ang tinuran niyang ito'y sadyang nakayayanig
"magagalit ang may-ari" ang sa kanya'y narinig

di dapat parusa'y makansela lang ang prangkisa
dapat mabayaran din ang lahat ng nadisgrasya
lahat ng bus, inspeksyunin, ayusin ang sistema
at sa lahat ng nangamatay, hustisya! hustisya!

di sapat makulong lang ang tsuper ng nasabing bus
sosyalisadong transportasyon ay gawin nang lubos
bagong sistemang di na naghahabol ng panustos
sistemang ang pasahero'y iniingatang taos

Martes, Setyembre 11, 2012

Transport workers call oil price review body’s findings pre-fabricated and bogus, vow to continue fight


Press Release
September 10, 2012
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon

Transport workers call oil price review body’s findings 
pre-fabricated and bogus, vow to continue fight

In a public presentation for transport groups held today at the UP Diliman School of Economics, the Independent Oil Price Review Committee (IOPRC) refuted claims that petroleum products in the country where unfairly priced as they exonerated oil companies from allegations of amassing excessive profits. The body also said they saw “nothing extraordinary” with local fuel price movements noting responsiveness to world market price changes. 

Meanwhile, members of the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) and allied organizations protested outside to condemn what they called “pre-fabricated and bogus findings and recommendations by the committee”. According to them “the self-professed independent body turned out to be another instrument to cover up abuses being perpetrated by oil companies and defend the bankrupt oil industry deregulation policy. The only “good thing” to come out of this shenanigan is that it exposed, once again, the collusion between government and oil companies to cause the suffering of the Filipino masses.”

“We are not surprised. We have heard such conclusions time and again from Sec. Almendras and his predecessors at the DOE. What would you expect from a body created, tasked and funded by the DOE?” said Roger Javinal PMT spokesperson. 
“But we are dismayed with the esteemed members of the IOPRC for allowing themselves to be used as dummies to justify the exploitation of oil companies and rationalize the inaction of their cohorts in government. We had expected more from them, specially Prof. Diokno.” continued Javinal.

“To find the oil deregulation policy successful in promoting fair prices by the simple increase in the number of companies who sell petroleum products in the country is garbage and an utter insult to the Filipino people’s intelligence. The high-faluting way the IOPRC presented its findings and recommendations, without caution of probable illusions, false-relationships and biases the techniques or approaches employed may lead to, smacks of dishonesty and deception,” explained Larry Pascua, PMT Secretary General and representative to the public presentation.

“How can they say that that there was no overpricing and profiteering when they did not even get to study the real price of oil based on production costs, when they did not even get to scrutinize inventory data and supply contracts of local companies and their dummies, when they did not bother to delve into the dynamics of international monopoly corporations? Aside from these necessary issues, the body completely disregarded public welfare in the conduct of the review, to us the only acceptable bias. Prof. Diokno is even quoted recommending the deregulation of public transport to allow them automatic fare adjustments callously declaring that a monthly P.50 increase in fare won’t be too much of a burden. Such statements make us think that maybe this stint with the Almendras committee made him and the rest of the members for life?” added Pascua.

“These findings and recommendations are unbelievable and unacceptable. Illusions peddled by this administration of a “tuwid na daan” and “kayo ang boss ko” governance continue to erode. The only real and meaningful change can only come from the masses’ direct political action. We will continue to protest against fuel products overpricing and profiteering. We will continue to demand for the scrapping of the oil deregulation law and VAT on oil products," concluded Pascua.