Sabado, Oktubre 22, 2011

polyeto - Occupy Wall Street, Occupy Ayala - Oktubre 21, 2011

Nilalaman ng polyetong ipinamahagi sa isinagawang pagkilos sa Ayala, Makati, Oktubre 21, 2011.

PAGKAGANID SA TUBO: PAHIRAP SA MASANG PINOY

Nakikiisa kami sa pandaigdigang panawagan laban sa pagkaganid sa tubo at emperyo ng kapitalismo. Itinuturing namin ang "Occupy Wall Street" bilang inspirasyon sa mundong pinaagas ng mga pandaigdigang monopolyong korporasyon.

Doon sa puso ng kaaway - sa pinakamalaking kapitalistang ekonomya ng mundo - sumisigaw, kumikilos ang mga manggagawang Amerikano sa iba't ibang syudad laban sa pinakamalaking agwat ng mayaman at mahirap sa mahabang kasaysayan ng sistemang kapitalismo sa daigdig.

Ang "Occupy Wall Street" ay naghawan ng bagong daan na nagpadaluyong ng protesta sa buong mundo laban sa bulok na sistemang kapitalismo na ugat ng kahirapan ng sangkatauhan. Sa maraming bansa, inokupa ng mga nagpoprotesta ang mga plaza upang ipakita ang kanilang matinding galit sa pagkaganid ng mga korporasyong kapitalista.

Tayong mamamayang Pilipino ay matagal na ring biktima ng pagkaganid sa tubo ng mga kapitalista, kaya nagpoprotesta kami dito sa Philippine stock Exchange na simbolo ng walang hanggang pagkauhaw sa tubo.

Ngunit higit na mahalaga ang nilalaman kaysa porma, lumalahok kami sa pandaigdigang panawagang "Mamamayan muna bago tubo." Kaya, dapat unahin ng gubyerno ang kapakanan ng mamamayan kaysa pagkamal ng tubo ng iilang mayaman na.

Nananawagan kami sa Gubyernong Aquino - sa ngalan ng katarungang panlipunan - na baliktarin ang sumusunod na tunguhin, na pawang salaminan kung paanong ang pagkaganid sa tubo ay nagpapahirap sa mamamayang Pilipino:

1. No to Outsourcing and Contractualization! Humingi ng paumanhin sa publiko ang Pangulo sa pagbabanta niyang kasuhan ang PALEA ng “economic sabotage.” Magdeklara ng polisiya na protektahan ang karapatan sa regular at tiyak na trabaho laban sa abusadong paggamit sa “management prerogative” gaya ng outsourcing at downsizing.

2. No to Oil Deregulation! Repasuhin ang mga polisiya kung paano ibabalik ang pagkontrol sa presyuhan ng langis. Sapat na ang labintatlong taong ebidensya para patunayang kung walang kontrol ang gubyerno, walang depensa ang mamamayan sa napakatakaw na pagkamal ng tubo ng mga kapitalista sa langis.

3. In-city Development! Makatao at sustenableng kondisyon (hindi mataas na presyo para sa mga kapitalista sa real estate) ang dapat na pagsimulan ng anumang usapan at resolusyon sa problema ng maralitang lungsod.

4. No to Privatization! Ang pagbebenta ng gubyerno sa pribado (lokal at dayuhang kapitalista) ng mga batayang serbisyong panlipunan gaya ng kuryente, tubig at kalsada ay nagbunga ng sobrang taas na presyo. Di dapat talikuran ng gubyerno ang tungkulin nito sa mamamayan na maglaan ng sapat na pondo, maalam na tauhan, at episyenteng pangangasiwa para sa serbisyong panlipunan. Itigil ang pribatisasyon; huwag pagkaitan ang mamamayan ng serbisyong panlipunan.

5. No to Liberalization! Di dapat iasa ang ekonomikong pag-unlad sa dayuhang puhunan gaya ng dayuhang monopolyo kapital at produkto ng mga dayuhan. Paunlarin ang ekonomya sa pamamagitan ng industriyalisasyon at modernisasyon ng agrikultura.

6. Climate Justice Now! Ang pagkaganid sa tubo ng kapitalismo ay di lamang nagkakait ng trabaho at sapat na kita sa mamamayan kundi banta o panganib rin ito sa ating kinabukasan. Ang mundo ay para sa lahat. Itaguyod ang sustenable at planadong paggamit ng likas-yaman.

SANLAKAS
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML)
Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA)
Partido Lakas ng Masa (PLM)
Kalayaan!
Makabayan Pilipinas
SM-ZOTO

Unified Press Statement - Occupy Ayala mob - Oct.21, 2011

UNIFIED PRESS STATEMENT
October 21, 2011

SANLAKAS
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML)
Samahan ng mga Mamamayan-Zone One Tondo Organization (SM-ZOTO)
Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA)
Partido Lakas ng Masa (PLM)
KALAYAAN
Makabayan-Pilipinas

Corporate Greed: Wrecking havoc on the Filipino People

Our organizations join the worldwide call against “corporate greed” and the empire of capitalism. We look up to “Occupy Wall Street” (OWS) as a beacon to a world bled dry by global monopoly corporations.

Right at the very heart of the enemy – at the biggest capitalist economy – American workers have spontaneously begun to speak out against the widest rich-poor divide in the history of capitalism; not with their voices but with their feet by occupying selected choke points in several key cities in the US.

OWS is a trailblazer that set a wave of anti-capitalist protests around the world. In various countries, protesters have occupied public spaces to express their sentiment against corporate greed.

Because we are inspired by the resurgence in America, we are staging a protest here at the Philippine Stock Exchange - right before the institution which symbolizes capital’s naked and insatiable drive for profit.

But more important than the form is the substance, we are joining the global call for “People before Profit”. Indeed, government must heed the primacy of people’s welfare over the right to profit by the elite few.

We are calling on the Aquino administration – in the name of social justice – to reverse the following trends, which are all manifestations of how corporate greed is wrecking havoc on the Filipino people:

a) No to Outsourcing! The President must issue a public apology for threatening to sue PALEA with “economic sabotage”. Declare a policy of protecting the right to regular and secure jobs against abusive practices of management prerogative such as outsourcing and downsizing.

b) No to Oil Deregulation! Review policies on how to revert back to a regulated oil market. Thirteen years of deregulation is enough evidence to prove that without state intervention, the public would be defenseless against shameless profiteering by the oil oligarchs.

c) In-city Development! Humane and sustainable conditions (not higher land values for real estate moguls) should be the starting point of any resolution to the urban poor question.

d) No to Privatization! The sale of basic public social services (i.e., electricity, water, roads) to the private sector (local and foreign) has resulted in exorbitant prices. Government should not turn its back on its role to provide its people social goods and services. End privatization schemes; do not deny the people of social services.

e) No to Liberalization! Economic development should not be dependent on foreign investment (i.e., foreign monopoly capital) much less foreign products. Develop the national economy through industrialization and modernization of agriculture.

f) Climate Justice Now! Capitalism’s greed does not only deny jobs and income to the people but also threatens our future. The world is for everyone. Uphold sustainable and planned utilization of natural resources.

Sabado, Oktubre 15, 2011

ps - Rejection of Petron’s offer to sell refinery

PRESS STATEMENT
October 14, 2011
Dante Lagman, PMT President
0922-8898134

Rejection of Petron’s offer to sell refinery

Aquino completely misses the point on Petron offer

Last week, in a “surprise” move, Petron offered government to repurchase the oil firm’s refinery in Bataan. In a letter to the Department of Energy, Petron Corp. chairman Ramon Ang made the proposal in order for government to have the means to address the issue of rising fuel prices. He likewise made their retail stations available for re-sale if deemed necessary.

Pnoy has rejected the offer. Saying “at this point in time it will not be in the best interest to people if government were to re-run Petron.” He also added “it will only lose money” and “inefficient pag government nagpapatakbo something that has purely business applications.”

Pnoy completely misses the point. He was outclassed by Ang. And once again, his impromptu statement exposes his utter incompetence and insincerity in addressing the issue of rising oil prices.

The reversal of Petron’s privatization is neither about business nor profit.

A government controlled Petron will not lose money if managed professionally. The practice of turning government corporations into appointees’ playgrounds and milking cows must be stopped.

Petron controls 38% of the local market. Petron’s refining capacity is 180,000 barrels per day. Control over this company will allow government to check the unscrupulous practice of oil firms in implementing oil price hikes, overpricing and price manipulation. A State Operated Enterprise (SOE), such as this case, will not be operated on the basis of profit-making like any other business, but of social welfare maximization.

By this, Petron in government hands must be made to assume the lead in the local oil industry in terms of pricing, quality and technology. It should offer consumers the most reasonably priced, high-quality and environmentally-sound fuel products.

Regaining control of Petron will surely put government in a better position to formulate and develop a comprehensive oil industry program with the end of serving the welfare and general interest of the Filipino people. ###

Miyerkules, Oktubre 12, 2011

P-Noy at Korte Suprema, Nasa Bulsa ni Lucio Tan

P-NOY AT KORTE SUPREMA, NASA BULSA NI LUCIO TAN

Si Lucio Tan ay ikalawa sa pinakamayaman sa bansa. Nagkakahalaga ng 2.1 bilyong dolyar ang kanyang pag-aari. Siya ang El Kapitan ng iba't ibang mga kumpanya - kasama ang Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, Philippine Airlines, atbp.

Sa ngayon, humaharap si Lucio Tan sa dalawang kasong hinain ng kanyang mga manggagawa. Sa mga kasong ito, agad na kumampi sa kanya ang Malakanyang at ang Korte Suprema.

Ang unang kaso ay mula sa 2,600 empleyado ng Philippine Airlines, na tinanggal sa kompanya dahil ayaw nilang maging kontraktwal sa ilalim ng mga service provider. Tinututulan nila ang outsourcing - isang iskemang iligal at sumisikil sa karapatang security of tenure.

Kasalukuyang nasa Court of Appeals ang kaso. Pero bago ito humantong sa Korte, si Lucio ay pinaboran ng DOLE at ng Malakanyang.

Mismong si P-Noy ay nagdeklarang kakasuhan daw ng mga abogado ng Palasyo ang mga manggagawa. Economic sabotage daw ang nangyaring pagkakansela ng mga flight ng PAL. Pero ano ba ang ginawa ng unyon (PALEA)? Sila ay nagprotesta sa pagkakatanggal sa trabaho. Bakit nakansela ang mga flight? Dahil sa ginawang pagtatanggal ng PAL management! Sino ngayon ang nananabotahe?

Ang ikalawang kaso ay ukol sa retrenchment ng 1,400 myembro ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines (FASAP). Nanalo na ang mga manggagawa sa kasong ito. Umabot na sa ikalawang dibisyon ng Korte suprema - matapos ang 13 taon na mahabang proseso ng talo't panalo - ng apela at kontra-apela mula pa sa "mababang korte" (National labor Relations Commission o NLRC).

Sa desisyon ng 2nd division ng Korte, umabot na sa ikatlong Motion for Reconsideration. Kahit pa noong desisyunan ang kaso - pabor sa FASAP - sinabi nitong ang desisyon ay "final and executory". Pinal na at hindi na papakinggan pa ang anumang apela dito.

Pero sa isang iglap, kahit tatlong beses nang paboran ng Korte, muling nabuksan ang kaso matapos lamang silang sulatan ng abogado ng PAL (si Estelito Mendoza ng counsel ni Erap sa impeachment case). Kaya ngayon, nakabinbin muli ang kaso sa buong mahistrado (Supreme Court en banc).

Bakit ganito kalakas si Lucio Tan sa Korte Suprema? Hindi ba't ang hustisya ay may piring sa mata upang hindi siya "masilaw sa yaman" ng nagkakaso o kinakasuhan? At hindi ba't ayon mismo kay Erap, si Lucio Tan ang nagpasok kay dating Chief Justice Davide sa Korte?

Natutukso tayong magduda. Tila sumusunod ang Korte sa ginawang "kontra-manggagawang" tindig ni P-Noy sa kaso ng PALEA. At ang alitan ng Korte at Palasyo ay hanggang salita lamang dahil kapag sinukat sa "gawa", pareho silang umaayon sa kagustuhan ni Lucio Tan.

At hindi natin maiwasang maghinala sa kaso ng FASAP. Ang ligal na obligasyon ni Lucio Tan (full back wages matapos ang reinstatement) sa kanyang mga empleyado ay umaabot ng 3 bilyong piso! Barya lamang ito sa bilyon-bilyong dolyar niyang ari-arian.

Pero imbes na bayaran ang mga myembro ng FASAP, mas mainam pa rin kay Lucio kung siya ay "makatitipid". Kung porsyon ng kabuuang money claim (kung ipagpalagay na 10% lamang o P300M) ay kayang-kayang "wawaldasin" sa iilang mahistrado (ang Supreme Court en banc ay binubuo lamang ng may 15 katao!) para makatipid.

Hindi kalabisan ang paghinalaan ang isang respetadong institusyon sa bansa. Dahil ang ganitong klase ng "pagtitipid" ay modus operandi sa mga kasong may money claim ang manggagawa. Ito rin ang sistema sa NLRC!

Sa muling pagkakataon, itinuturo nito na huwag tayong umasa at magkasya sa "simple, lantay at payak" na labanang ligal. Hindi sapat ang "pakikibakang papel" sa mga korte.

Magkaiba ang "tama" at "mali" sa pagitan ng kapital at paggawa. Ang husgado - kasama ang Korte - na tila nyutral na namamagitan sa dalawang uri - ay mas kumikilala sa katuwiran ng mga kapitalista. Sinasagrado nila ang karapatan sa pribadong pag-aari (property rights) kaysa sa mga karapatan ng manggagawa (labor rights).

Kung gayon, mananaig tayo kung kokombinahan natin ito ng sama-samang pagkilos ng manggagawa. Hindi lang para presyurin ang korte na pumabor sa FASAP at PALEA. Kundi para iprepara ang uri upang palitan ang gobyernong nasa bulsa ng mga kapitaista. Tandaan nating "ang paglaya ng manggagawa ay nasa kamay mismo ng uring manggagawa."

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Partido Lakas ng Masa (PLM)

ps - 101111 - protest caravan in NLEX

PRESS STATEMENT
October 11, 2011
Dante Lagman, PMT President

Trucks, Buses hold protest caravan in North Luzon Expressway
against VAT on Toll fees and High Oil prices

Members of the militant transport group Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Provincial Bus Operators Association of the Philippines (PBOAP) and National Council for Commuter Protection (NCCP) held a protest caravan along the North Luzon Expressway (NLEX) early Tuesday morning. More than 100 trucks, buses, jeepneys and private vehicles snarled traffic along the NLEX as protesters asked P-Noy to stop the imposition of the VAT on toll fees.

On October 1, 2011 toll fees rose by 12% as toll ways operators started collecting the value-added tax (VAT). This will inevitably result to a domino effect on prices of basic commodities and services.What makes it worse according to protesters is that the punishment will increase over time. Toll ways contracts allow for yearly increases in toll fees.This meant more VAT revenues for government at the expense of the people.

For Class 1 motorists (cars, jeepneys, vans and AUVs) of the NLEX are charged an additional P1-23; Class 2 (light trucks and buses) an additional P3-58 and Class 3 (trailers and large trucks) an additional P4-69depending on entry/exit point. For the SLEX, Class 1 motorists arebe charged up to an additional P10; Class 2 up to an additional P20 and Class 3 up to an additional P30. The SCTEX, STAR and Skyway toll fees increased similarly.

PMT Secretary General, Larry pascua exclaimed, “We already have our backs bent and bowls begging from the debilitating effects of exorbitant prices of petroleum products, power rates as well as high prices of basic commodities and services. Malacanang’s persistence in collecting VAT on toll shows its apathy and callousness to the plight of our overburdened people.”

Calls to stop the implementation from various sectors and other government officials fell on deaf ears as Malacanang insisted that it was left with no other choice but to collect the VAT after the Supreme Court lifted the Temporary Restraining Order and affirmed the legality of the VAT on toll. Government expects VAT revenues to increase by 2 billion pesos as result of this.

Pascua explained“It is not true that the SC decision ordered the Malacanang to collect the VAT. It merely declared legal the imposition of VAT but at the same time stated that “the exclusive discretion on the implementation of tax measures lies with executive department”. To us thismeant that Malacanang in deciding to implement this tax measure must first put into consideration its effects on the people.Clearly, Noynoy chose revenues over the welfare of the people.”

Pascua reminded palace officials, “Malacanang’s primary duty is to serve and protect the people. With this, Noynoy has revealed his true nature. He is no different from his predecessors. His “tuwidnadaan” is a farce. He has opted to stand against the welfare of the people and genuine development. We will continue with protest actions until we have a government that puts the interest and welfare of the Filipino at the forefront of its programs.”#

Sabado, Setyembre 24, 2011

Mensahe ng Pakikiisa sa Kongreso ng ZOTO


MENSAHE NG PAKIKIISA
SA KONGRESO NG ZOTO
Setyembre 24, 2011

Isang mapagpalayang pagbati ang ipinaaabot namin mula sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) sa Kongreso ng Zone One Tondo Organization (ZOTO). Mabuhay kayo, mga kasama.

Ang inyong pagsisikap bilang isang organisasyon na tulungan ang inyong kapwa maralita ay isang dakilang layuning di kayang pantayan ng sinumang organisasyong elite o kapitalista. Ang inyong mga programa at pagkilos para sa maralita ay tunay na nakapagbibigay ng kahit man lang kaunting ginhawa na di magawa ng mismong mga naghahari-harian sa ating lipunan. Kaya ang ZOTO'y nananatiling isang inspirasyon. Tumagal na kayo ng higit sa apat na dekada, at kayo ang itinuturing na pinakamatandang organisasyon ng maralita sa kasaysayan. Ang inyong mga nagawa sa haba ng inyong kasaysayan ay isang inspirasyon, di lamang sa kapwa maralita, kundi sa iba pang sektor ng lipunan, tulad namin sa transport.

Tayo'y nagkakaisa sa pakikibaka para sa pagbabagong panlipunan. Tayo'y nagkakaisang ipinaglalaban ang kapakanan ng karaniwang tao, lalo na ng mga maralita at manggagawa, sa pabrika man o sa transport. Tayo'y nagkakaisang nagagalit sa mga nagdaang rehimen na iniitsapwera ang mga tulad nating mahihirap. Tayo'y nagkakaisang ipinaglalaban na mabago na ang sistemang kapitalismong yumurak at patuloy na yumuyurak sa buhay at dignidad ng ating kapwa.

Inaasahan po namin na tayo'y magpapatuloy na magkakaisa lalo na sa marami pang isyu ng lipunan, at patuloy tayong makikibaka para sa katiyakan ng ating mga karapatan, at matiyak na ang buhay at dignidad ng maralita bilang tao ay iginagalang at di binabalewala.

BAGUHIN ANG LIPUNAN! MAKIBAKA PARA SA TUNAY NA PAGBABAGO!
MABUHAY KAYO, MGA KASAMA!
MABUHAY ANG ZONE ONE TONDO ORGANIZATION!

Miyerkules, Setyembre 21, 2011

On the creation of DOTC-DOE-DOJ task force: Government action or ploy?

PRESS STATEMENT
September 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

On the creation of DOTC-DOE-DOJ task force:

Government action or ploy?

Reacting to the nationwide protest actions spearheaded by transport groups held Monday, Transportation Secretary Mar Roxas announced the creation of a tri-agency task force to look into the pricing scheme of oil companies to determine if there is truth to suspicions they work as a cartel to control prices of oil in the country. Along with the Justice and Energy department, the task force will investigate complaints of overpricing and determine if price increases were just and reasonable.

“We find this announcement very suspicious. Was it meant to address the grievance raised by transport workers on oil prices or just another ploy to deceive us and the public?” said Dante Lagman, President of militant transport group Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT).

On September 14, 2011, the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) filed a complaint with the DOJ. They want oil companies, particularly the Big 3 (Petron, Shell and Caltex), to be prosecuted and penalized for collusion, overpricing and price manipulation.

“In our complaint, we asked the DOE-DOJ task force to act within the 30 day mandatory period. This task force is a mechanism created by the Oil Deregulation Law (ODL) to check abuses by oil companies, contrary to claims by government that they are powerless against patently unfair and unreasonable oil price increases. The wisdom of the 30 day period guarantees swift and decisive action to arrest the exploitative nature of the oil oligopoly. It’s just that this remedy was never exercised. Government opted to protect the interest of oil companies over the masses.” stressed Lagman.

“We fear that the tri-agency of Roxas aims to once again circumvent the law.It is a ploy to let the masses think that PNoy administration is doing something to solve the problems of the country. Worse, it will rule in favor of the oil companies and proclaim that deregulation can still work.”

“The PNoy administration should stop being an accomplice to unjust profiteering by oil companies. It should instead listen to the demands of its people – substantial roll back of petroleum prices, punish oil companies, remove the VAT and repeal the Oil Deregulation Law.” concluded Lagman.##

ps - 092011 - Tagalog version

PRESS STATEMENT
Setyembre 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

Reaksyon kay MMDA Chairman Tolentino at Spokesperson Lacierda

Huwag ninyo kaming kutyain. Huwag ninyong tuyain ang tinaguriang “transport strike” kung hindi nito nagawang paralisahin ang transportasyon.

Sapagkat higit na mas masahol ang kawalang-aksyon ng Malakanyang sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Dapat pa ngang kayo ay kinokondena – hindi lamang tinutuya’t kinukutya! Dahil pinababayaan niyong sumirit pataas ang presyo ng langis sa kabila ng di-maitatangging epekto nito sa taumbayan. Dahil ayaw ninyong obligahin ang mga kumpanya ng langis na irolbak ang kanilang mga presyo. Dahil pinananatili ninyo ang VAT sa mga produktong petrolyo.

Isa kayong gobyernong kasabwat sa pandarambong ng mga kompanya ng langis! Mas mainam para sa inyo ang mataas na presyo dahil mas mataas ang VAT na inyong nakokolekta mula dito!

Totoong hindi nagtagumpay ang tinawag na “transport strike”. Paano nga ba nasusukat ang tagumpay ng isang welga (sa transportasyon man o sa pabrika)?

Una, ang welga ay dapat na may kakayahang paralisahin ang negosyo ng kanyang tinutunggali. Ikalawa, ang pagpigil sa sirkulasyon ng kapital ay magreresulta ng pagbibigay – maaring parsyal o buo – sa mga kahilingan ng mga welgista.

Sa dalawang sukatang ito, masasabi nating nabigo ang “transport strike”. Subalit para sa amin, bago pa man dumating ang September 19, alam na naming hindi pa sapat ang lakas ng sektor para sa paralisis ng transportasyon. Kaya nga’t ang aming pagkilos para sa regulasyon at kontrol sa industriya ng langis ay aming binansagang “nationwide protest”.

Pero ang ganitong “pagkakamali” ng PISTON at ni Mateo ay maari pang palagpasin. Marahil ito ay ginawa nila para sa “media mileage” ng isang isyung lubos na nangangailangan ng ispasyo sa midya.

Dahil hindi namin itinuring ang nakaraang protesta bilang isang welga, tahasan naming idinedeklarang ito ay hindi nabigo kundi nagtagumpay ang aming mga pagkilos! Sapagkat napopularisa nito, sa pambansang saklaw, ang panawagan laban sa VAT at oil deregulation. Dahil imbes na tanawing perwisyo, nakita nila ang benepisyo sa publiko ng pagkontrol sa presyo ng langis at pag-aalis ng VAT sa produktong petrolyo.

Kaya’t ang nationwide protest laban sa mataas na presyo ng langis ay isang “break-in” – isang preparasyon para sa ganap na paralisasyon ng transportasyon sa darating na panahon. Tiyak ang paghinog sa ganitong antas ng labanan lalupa’t nang-iinsulto pa ang mga kumpanya ng langis matapos ang “nationwide transport strike”. Taliwas sa kanilang intensyon; gagatungan ng dalawampung sentimo (P.20) kada litrong rolbak ang disgusto’t diskontento ng publiko sa kanilang kahayukan sa tubo!

Dapat tanungin sina Lacierda at Tolentino sa kanilang panunuya sa “transport strike”. Ang nais ba nila ay totoong paralisis ng transportasyon? Hindi na namin sila kakasuhan ng “inciting to sedition”. Ituloy lamang nila ang pagwawalang-kibo sa hinaing ng mamamayan, at balang-araw, aming pagbibigyan ang kanilang kagustuhan! #

ps - 092011 - english version

PRESS STATEMENT
September 20, 2011
Dante Lagman, President
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)

A question for MMDA Chairman Tolentino and Spokeperson Lacierda:

Which is worse? The inability to paralyze transport
or government inaction to the pleas of the people?

Palace spokesperson Lacierda and MMDA Chairman Tolentino are in a chorus. They say that the so-called transport strike was a “dud” because it failed to paralyze transport in the country.

But which is worse? The failure to paralyze transport? Or government failure to address spiraling oil prices and its paralysis on the people’s demand for oil regulation, a bigger and substantial rollback, and the removal of VAT on petroleum products?

Infinitely much worse is a government that is a willing and able accomplice to unjust and immoral profiteering by the oil industry. A government, which does not lift a finger to bring down oil prices because it collects more taxes, through VAT, in as much as prices increase in a deregulated market.

Was the recent “transport strike” a success or a failure? How do we measure a success of a strike (be it in transportation or in factories)? First, a strike must be able to paralyze the operations of a business. Second, as a consequence of the stoppage in the circulation of capital, the management gives in to the demands of the strikers, which could either be a partial or full concession to them.

Using these two conditions, we could say that the so-called “strike” was a failure. Even before September 19, the PMT knew that organized groups in the transport sector have not mustered enough strength and conviction to paralyze transport. In so doing, we called for a nationwide protest, not a strike, for the regulation and control of the oil industry.

This “mistake” of PISTON and Mateo is not a costly one; and could be justified. They probably used the term “transport strike”, more for propaganda than an actual call to paralyze transport, in order to highlight a just and moral demand that needs more attention in the mainstream media.

However, we openly declare that the so-called “transport strike” was a success. It popularized, on a nationwide scale, the demand to remove VAT on oil prices and to control oil prices. Because even the commuting public viewed the protests not as a nuisance but a legitimate expression of their discontent and disgust against the scandalous profiteering by oil companies.

Hence, we view the nationwide protest as a “break in”, a warm-up for an actual paralysis of transport in the coming period. More so, because oil companies had the gall to grant a pittance after today’s protest.A mere twenty centavo (P.20) per litter rollback, which further stokes the discontent of the Filipino people.

Along with Lacierda and Tolentino, the oil oligarchs are provoking the people to rebel against the system. However we will not pursue an “inciting to sedition” case against them. If they would continue to ignore the people’s desperate plea to control oil prices, they would have their day and we will give them want they want! #

Lunes, Setyembre 19, 2011

polyeto - Ipabasura ang VAT at Oil Deregulation Law

Manggagawa’t Mamamayan: Magkaisa, Kumilos

Ipabasura ang VAT at Oil Deregulation Law


Paulit-ulit ang problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Hindi maiiwasan na itutulak din nito pataas ang presyo ng batayang bilihin at serbisyo. Dagdag na naman itong pahirap sa dati nang kalunos-lunos na kalagayan ng mga manggagawa’t mamamayan.

Ano ang dahilan ng pagtaas?

Ang palagiang tinuturong dahilan ng mga kumpanya at maging ng pamahalaan ay ang patuloy ding pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigigang pamilihan. Isipekulasyon o ang manipulasyon ng presyo na ginagawa ng mga monopolyo sa industriya ng langis (International Oil Companies) ang tunay na sanhi ng sikad at pagpanatili ng mataas na presyo sa pandaigdigang pamilihan. Pilit na minamanipula ang presyo upang mapataas pa ang tubo o kita ng kanilang mga kumpanya.

Sa kasalukuyan, bumaba na ang presyo ng langis sa world market pagkatapos pumutok noong unang bahagi ng taon bunsod ng mga kaguluhan sa Middle East at North Africa. Ngayong September 16, 2011 ay $87.96 kada bariles na lamang ang presyo mula sa pinakamataas ngayong taon na $113.93 kada bariles (April 29, 2011).

Subalit, ang signipikanteng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan at maski ang paglakas ng ating Piso ay hindi sinasalamin ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ika ng mga ordinaryong tao “mabilis sa pagtaas, hindi o mabagal magbaba”. Matagal na itong nangyayari. Nagpatong-patong na ang pagmamalabis. Maliwag ang pagmamalabis at pagsasamantala ng kumpanya ng langis sa manggagawa’t mamamayang Pilipino.

Crude oil price (world market)

Foreign exchange (P-$)

Average local pump prices

Diesel/Liter

Gas/Liter

January 7, 2011

$88.03

P43.84

P38.75

P49.00

April 29, 2011

$113.93

P43.21

P48.60

P56.95

September 16, 2011

$87.96

P43.31

P44.00

P56.45

Ano ang ginagawa ng pamahalaan?

Wala kaming magagawa. Yan ang kanilang palagiang tugon. Tinali daw ang kanilang mga kamay ng Oil Deregulation Law (ODL).

Hindi ito totoo! May magagawa sila kung interes ng mamamayan ang kanilang unang isasaalang-alang.

Una, sa loob ng batas (ODL) mismo ay may mekanismo para imbestigahan at aksyonan ang mga di-makatarungang pagtaas. Sa pamamagitan ito ng itinayong DOJ-DOE task force at sa loob lamang ng 30 araw ay dapat magkaroon ng resulta ang mga reklamo o report laban sa pagmamalabis ng mga kumpanya ng langis. Ikalawa, at mas mahalaga, kung ang ODL ang sagabal sa pagprotekta sa kapakanan ng masang Pilipino, dapat ay pinagaaralan na at ginagawa na ang pagbasura dito. Hindi mahirap na bumalik sa regulated na set-up sapagkat dati na itong ginawa.

Kamakailan ay nagpatawag si Pnoy ng dialogo sa mga transport groups para harapin ang malawakang reklamo sa kabila ng muling pagputok ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samu’t saring problema ng iba’t ibang sub-sector ng transportasyon sa bansa ang inihapag at binigyang pansin subalit ang problema sa langis, na nakaaapekto sa buong sector at sa buong bayan, ay walang kongkretong resolusyon. Nanatili ang tindig ni Pnoy sa pagtaguyod ng deregulasyon ng industriya ng langis sa bansa at nangakong irereview ang batas para mas lalong pasiglahin ang kompetisyon.

Ang PMT ay hindi naniniwalang may reporma pa sa deregulasyon. Hindi kahit kalian mangyayari ang kompetisyon sapagkat kontrolado ng monoppolyo ang industriya sa bansa. Ang patakarang deregulasyon ay nagaalis lamang ng kontrol sa pagpepresyo ng mga produktong petrolyo na walang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng manggagawa’t mamamayan. Ang patakarang deregulasyon ay nagsisilbi lamang upang mas lalo pang palakihin ng mga kumpanya ang kanilang kita o tubos. Ang deregulasyon ay pagtalikod ng pamahalaan sa responsibilidad niya sa taumbayan.

Maliwanag na sa 13 taon sa ilalim ng deregulasyon sumambulat ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. 400%-500% na ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa samantalang ang pinagbabatayan nilang presyo sa pandaigdigang merkado ay tumaas lamang ng 250%. Maliwang ang pagmamalabis na ginagawa ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Nagagawa nila ito dahil protektado sila ng Oil Deregulation Law. Nagagawa nila ito dahil hindi kumikilos ang pamahalaan para sa kapakanan ng masa Pilipino at piniling magkubli sa likod ng Oil Deregulation Law. Nagagawa nila ito dahil sa sabwatan nila ng pamahalaan upang pagsamantalahan ang mamamayan sa pamamagitan ng 12% VAT sa mga produktong petrolyo.

Ano ang dapat gawin upang bigyan nga kagyat na kaluwagan ang masang Pipilino at resolbahin ang paulit-ulit na problema ng mataas na presyo ng lang sa bansa?

1. I-rolbak ang P9.00 ang produktong petrolyo.

2. Panagutin ang kumpanya ng langis sa kanilang pagmamalabis.

3. Alisin ang 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo.

4. Ibasura ang Oil Deregulation Law.

Manggagawa’t mamamayan, magkaisa at kumilos upang igiit ang ating mga demanda.

Lumahok sa malawakang pambansang protesta Setyembre 19-30. (NCR, Malolos at Calumpit, Bulacan, Cabanatuan, Nueva Ecija, Antipolo, Cainta at Angono, Rizal, Baguio at La Trinidad, Benguet, Calamba, Laguna, GMA, Silang at Imus, Cavite, Lipa,Batangas, Bacolod at Silay, Negros Occidental, Cebu City at Lapu-lapu City, Cebu, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Ozamis, Misamis Oriental, Zamboanga City, Davao)

PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TRANSPORTASYON (PMT)

Huwebes, Setyembre 15, 2011

P-Noy evades real issues, offers “palliatives” to avert a transport strike

PRESS STATEMENT
September 15, 2011
Dante Lagman, PMT President

Reaction to Malacanang - Transport Groups Dialogue:

P-Noy evades real issues,
offers “palliatives” to avert a transport strike

The statement of P-Noy for a review of the oil deregulation law, at best, is pure and simple “muddleheaded-ness”. The facts are as clear as daylight. The deregulation of the oil industry caused the scourge of unbridled oil price hikes. To expect prices to fall in an industry dominated by monopolies is not only wishful thinking, it is an illusion conjured by transnational oil companies to amass higher profit margins at the expense of the Filipino people.

Inutile Review. Yes, a policy review is necessary not to determine if deregulation causes an increase in oil prices; but to seek measures on how to shift the oil industry back to a regulated market.

The promised Malacanang review of oil deregulation is useless and futile; like a fireman telling a tenant of the need to study the effects of water on fire before rescuing his burning house.

Palliatives to douse water on a brewing transport strike. Yesterday’s dialogue was enough to conclude that Noynoy will remain deaf to the clamor for government control of oil prices, a pressing need not just of the transport sector but of the entire Filipino people. This conclusion is based on two premises: (1) the inutile review of deregulation rather than a study to revert to a policy of regulation, (2) the proposed part two of the Pantawid Pasada Program, the use of alternative fuel, and the abuse of “kotong” cops on transport workers.

Rather than focus on the pressing issue at hand (the reversal of the oil deregulation law), Aquino proposed measures that would not even lift an ounce in the burden of oil price hikes. It is a sad re-run his of “wang-wang” measures, which are mere publicity stunts, intended to avert a nationwide protest by the transport sector.

The use of alternative fuel – a long-term solution – would serve the selfish interests of some members of the dialogue panel, since they are now venturing into such businesses.

All Systems Go for Nationwide Protests. The PMT would push through with nationwide localized protests for: (1) the prosecution of oil companies for excessive and unjust profiteering, (2) an urgent P9/liter rollback in petroleum products, (3) the repeal of the oil deregulation law, and (4) that removal of VAT of oil and basic commodities. From September 19 to 24, we will conduct mass actions in NCR, Calamba, Lipa, Malolos, Cabanatuan, Imus, Baguio, La Trinidad, Bacolod, Silay, Cebu, Tacloban, CDO, Ozamis, Zamboanga and Davao. #

Miyerkules, Setyembre 14, 2011

PMT group files complaint at DOJ ahead of Malacanang dialogue

Press Release
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Tranportasyon
September 14, 2011

Transport group files complaint at DOJ ahead of Malacanang dialogue

Despite the price rollbacks of oil companies yesterday, around 100 members of the militant Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) trooped to the Department of Justice (DOJ) in Manila yesterday to file a complaint on overpricing and unreasonable price increases with the DOJ-DOE task force and demanded action within 30 days.

“Crude oil prices as of August 26, 2011 were more than $3 lower and the peso stronger by P1.50 against the dollar compared to levels in January 7, 2011 and yet average pump prices are higher by almost P5 for diesel and P6.50 for gasoline. This is an abomination. Local oil companies are clearly using speculative oil price news to cheat the Filipino people. And Malacanang is doing nothing to stop this.” said Victor Gonzales, National Vice-President of the PMT

“We cannot accept Malacanang’s declaration that they are helpless in the face of these obviously unreasonable price increases of petroleum products. The government has overused the much-hated Oil Deregulation Law (ODL) to shield themselves from accountability yet they have not made any effort to scrap the law. Much worse, they have not used mechanisms provided by this rotten law to protect the interest of the workers and masses, in general.” declared Gonzales.

Under Chapter IV Section 14 (d) of the ODL Any report from any person of an unreasonable rise in the prices of petroleum products shall be immediately acted upon. For this purpose, the creation of the DOE-DOJ Task Force is hereby mandated to determine within thirty (30) days the merits of the report and initiate the necessary actions warranted under the circumstance: Provided, That nothing herein shall prevent the said task force from investigating and/or filing the necessary complaint with the proper court or agency motu proprio.

“Investigations made by the DOJ-DOE task force are still “under study” which is a blatant violation of the law. Under the implementing rules and regulations of the ODL, any person who violates any provision of this ACT shall suffer the penalty of imprisonment of 3 months to 1 year. With this, members of Pnoy’s cabinet and even himself may be jailed even before Gloria Macapagal Arroyo.” added Gonzales.

“We want the task force to immediately act on our complaint as provided by the law. We want prices rolled back big time and these unscrupulous oil companies punished. More importantly, we want the ODL and Value-Added Tax on oil scrapped now. This is more than enough proof of its bankruptcy.” concluded Gonzales.

The leaders of the protesters went on to proceed to the dialogue organized by Malacanang but vowed continue with protest actions and the planned nationwide transport strike until their demands are met.###

Martes, Setyembre 13, 2011

Malacanang, walang magagawa!

Malacanang, walang magagawa!

Ganyan ang linya ng administrasyong Aquino sa usapin ng walang tigil at di-makatarungang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang pangako ni Pnoy na “maari na muli mangarap ang bawat Pilipino” ay nauwi sa bangungot ng kahirapan sa maiksi pa lamang niyang paninilbihan. Sadyang ipinaubaya ang ating mga buhay at kinabukasan sa kamay ng mga kapitalistang walang ibang tintingnan kundi ang kanilang tubo.

Sa totoo lang ano na nga ba ang nagawa ni Pnoy?

Ang dati ng mataas na bayarin sa kuryente ay tataas na naman. Ano ang kanyang ginagawa? Wala!

Halos tatlong libong manggagawa ng Philippine Airlines ang mawawalan ng regular at disenteng trabaho. Ano ang kanyang ginawa? Wala!

Limang libong pamilya ang inilayo sa kanilang kabuhayan at may tatlong libo ang tatanggalan ng tirahan sa North Triangle, Quezon City. Ano na ang kanyang ginagawa? Wala!

Sa lahat ng pagkakataong ito sino ba ang nagsasamantala at tumitiba sa paghihirap ng masa? E di ang tunay niyang mga boss - ang mga Cojuangco at Ang (Petron), ang mga Pangilinan at Lopez (Meralco), ang Lucio Tan (PAL), ang mga Ayala (Ayala Land) at mga dambuhalang dayuhang kapitalistang sinisipsip ang ating dugo hanggang matuyo.

Ngunit totoo bang walang magagawa o pilit lamang niyang sinasara ang kanyang mga mata sa mga solusyong nasa harapan na niya? Para sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) may magagawa kung ang kapakanan ng mamamayanan ang isasaalangalang. Ika nga “maraming dahilan kapag ayaw, maraming paraan kapag gusto”.

Sa usapin ng langis, habang gasgas na gasgas na ang dahilan na walang magagawa ang pamahalaan dahil sa Oil Deregulation Law (ODL), nakaligtaan ata ni Pnoy na mismong sa loob ng mapagpahirap na batas na ito ang isang mekanismo na maaring gamitin upang maibsan ang pagdurusang dinaranas ng mga tsuper at lahat ng Pilipino, sa pangkalahatan.

Ayon sa batas na ito, itatayo ang isang Department of Energy at Department of Justice Task Force upang aksyonan kaagad ang anumang report ng sinumang tao na may hindi makatarungang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 30 araw lamang ang binibigay sa Task Force upang aralin at imbestigahan ang report at gawan ng karampatang aksyon.

Ngunit ginawa na ba ito? Hindi ni Erap, hindi ni Gloria at kahit si Pnoy ay di pa ito ginagawa. Bakit? Sapagkat hindi sila tatalikod sa uri nila, ang uri nilang mapagsamantala.

Walang magoobliga sa kanya na gawin ito kundi ang ating mahigpit na pagkakaisa at masikhay na pagkilos para igiit ang ating karapatan at kapakanan. Ipabatid natin sa kanya na tayo, kapag nagsama-sama, ang totoong makapangyarihan, ang totoong boss niya. At kung hindi niya magagawa ang inatang natin sa kanya ay tayo na mismo ang gagagawa nito. Wala ng dahilan para iupo pa siya sa kapangyarihan.

Kung ang MalacaƱang, walang magagawa, ang mamamayan, may magagawa!

Sama-sama tayong kumilos upang igiit:
1. Panagutin ang mga manlolokong kuimpanya ng langis sa bansa.
2. Agarang i-rolbak ang presyo ng mga produktong petrolyo higit pa sa P9.00 kundi sa makatarungang presyo nito.
3. Ibasura ang Oil Deregulation Law.
4. Alisin ang Value-Added Tax sa Langis at iba pang kalakal na mahalaga sa buhay ng manggagawa at masang Pilipino.

Sumama sa pagsampa ng reklamo sa DOJ – Setyembre 14, 2011, DOJ, Padre Faura, Manila City.

Lumahok sa mga lokal na pagkilos – Setyembre 24, 2011 (NCR, Calamba, Malolos, Cabanatuan, Imus, Baguio, La Trinidad, Bacolod, Silay, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro, Ozamis, Zamboanga, Davao).

Lumahok sa Nationwide Unified Transport Strike!

PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TRANSPORTASYON (PMT)

Huwebes, Mayo 5, 2011

Media Advisory - Picket protest at DOE

Media Advisory
May 5, 2011


Protesta Laban sa Walang Awat na Pagtaas ng Presyo ng mga Produktong Petrolyo!
Protesta Laban sa Kawalang Aksyon ng Pamahalaan!
Value Added Tax at Oil Deregulation Law Ibasura!


What: Picket protest of members of the Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (drivers of tricycles, jeeps, taxis and trucks)

When: 6 May 2011 (10:00AM-12:00NN)

Where: Department of Energy


“The recurring crises of high petroleum prices in the country is the direct result of government’s continued adherence to bankrupt policies which has strengthened and emboldened the cartel of the oil industry. Unless government places the people’s interest at the forefront and turns its back on the policies of deregulation, privatization and liberalization we, as a nation, will continue to be at the mercy of capitalists and our impoverished workers and masses will be driven deeper into poverty. The regime of oil deregulation must now be abandoned. The Value Added Tax on oil products must be scrapped to provide substantial relief to the people in this time of crisis. This is what the people want, this is what PNoy should do.”

Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
0927-7650719
415-9400
pmt.national@gmail.com

Huwebes, Marso 31, 2011

Statement of Solidarity for the March 31, 2011 Transport Strike

Statement of Solidarity for the March 31, 2011 Transport Strike

The Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) expresses its firm solidarity to striking transportation workers today to call for the repeal of the Oil Deregulation Law and the scrapping of the Value Added Tax (VAT) on oil products.

It is unfortunate that we could not join our brothers and sisters in the streets today as we have already set off our own calendar of activities for the oil price crisis campaign. We, however, look forward to joining hands in the next few weeks as we fully understand that only through a sustained, united, broad and nationwide campaign can we really achieve our goals.

We take exception to warnings voiced out by Malacanang that such mass actions by transport workers are illegal (specially when effective) and will result to the revocation of franchises. Such scare tactics will not cow us into giving up our rights specially now when government is virtually doing nothing to help.

The discounts being offered by the government is not enough to alleviate the plight of transport workers in this time of grave crisis. The discounts amounting to P1,800 for buses, P1,050 for jeepneys and P180 tricycles per month will only be good for 60-65% of the average monthly fuel consumption. Besides, these discounts will still be sourced from the VAT.

The PMT maintains that in order for government to provide relief to transport workers and resolve skyrocketing prices of petroleum products in the country, it must:

1. Rollback local prices of fuel to December ’10 levels and stop (freeze) any further price increases. We believe that there is no reason for local oil companies to increase prices despite the increase in world trade futures prices due to unrest in the Middle East and North Africa.

2. Remove the Value Added Tax on all petroleum products. This will result to further rollback in prices by at least P5. This will also be across-the-board meaning other sections of the transport industry (trucks, taxicabs, vans, AUVs, civil aviation, marine transport, etc.) will also be given relief.

3. Undertake government-to-government supply deals with nearby oil producing countries (Indonesia, Malaysia) or countries known to supply cheaper oil (Venezuela). This way, supply worries, which lead to speculative increases, will be eased.

4. Direct local oil companies to open their books to public scrutiny. With this we can surely prove that oil companies have manipulated prices of petroleum products in the country.

5. Repeal the Oil Deregulation Law. The past 23 years under deregulation is proof that it will not stabilize, much more lower prices of petroleum products. It only serves to strengthen the local oil cartel and allow oil companies to extract great profits at the expense of the Filipino people.

We call on transport workers and all poor working masses to unite.

Scrap the VAT on oil products!

Junk the Oil Deregulation Law!

Lunes, Marso 14, 2011

pr - Transport workers storm DOE, press 5-point program to abate oil price crisis

Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
March 14, 2011

Press Release

Transport workers storm DOE,
press 5-point program to abate oil price crisis

More than 100 members of the militant transport group Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) stormed the office of the Department of Energy in Taguig Monday morning to denounce the agency’s incompetence in the face of successive price spikes of petroleum products in the country. The group also proposed their 5-point program to abate the negative impact of price hikes and initiate reforms to decisively resolve the recurring oil price crisis.

Eight (8) price hikes have already been recorded barely three months into the new year. From an average of P36 for diesel and P44 for unleaded gasoline in December 2010, average prices today have ballooned to P45 for diesel and P54 for unleaded gasoline. This translates to a monthly increase of more than P3. These increases have been blamed on the continued rise of oil prices in the world trade brought about by market uncertainties and worries following persistent unrest in the Middle East and North Africa.

“The unconscionable increase of petroleum prices in the country is the result of the exploitative nature of oil companies aided by an incompetent government. World spot prices may be going up but local companies do not have any reason to hike prices here. We believe that the hike in world market prices simply stem from speculation and the consequent reaction of local oil players is outright opportunism and price manipulation (admitted by Pilipinas Shell in a paid ad). What is even more stupid is for the government, particularly the Department of Energy (DOE), to say that such increases are justified.” declared PMT Secretary General Larry Pascua.

“Such increases will surely bring about a chain reaction in the price of basic commodities and services. How will the ordinary Filipino worker cope when their average income is not even enough to cover daily family expenses? For us transport workers, the negative impact is twice over as our already meager income will shrink further with the increase of petroleum prices. The government should listen to the masses because it is us who are hit heaviest.” added Pascua.

“We are tired of these oil companies robbing us. We want this stopped now. We want petroleum prices frozen immediately to the level of December 2010 before the Middle East and North African crises. Second, we want the Value-Added Tax on petroleum products scrapped or at the least suspended. Third, we want this administration to enter into substantial government-to-government supply deals with nearby oil producing countries (Indonesia, Malaysia and Brunei) or with those known to supply oil at lower prices such as Venezuela. Fourth, we want, the books of these oil companies opened to public scrutiny. And, of course, we want the Oil Deregulation Law scrapped, 23 years of swindling and burglary is an abomination” declared Pascua.

“Transport workers are ready to show this administration who the boss really is. This mass action is only the beginning. The voice of the masses will be heard. Persian winds may just be blowing in our direction.” concluded Pascua.

Biyernes, Marso 11, 2011

Pigilin ang Pagtaas ng Presyo ng Langis!

Bigyan ng Kaluwagan ang Mamamayang Naghihirap!
Pigilin ang Pagtaas ng Presyo ng Langis!
Oil Deregulation Law Ibasura!

Hindi pa man nakakatatlong buwan ang taong 2011, walong (8) beses ng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Mula sa average na P44 kada litro ng unleaded na gasolina at P36 kada litro ng krudo noong Disyembre 2010, umaabot na sa P54 kada litro ang unleaded na gasolina at P45 kada litro ang krudo (DOE as of Mar. 8, 2011). Nangangahulugan ito ng mahigit sa P3 pagtaas kada buwan (hindi pa tapos ang Marso). Sa Visayas (P6 – P8 pa ang diperensya) at Mindanao (P5 – P7 pa ang diperensya) higit pang mas mataas ang makikitang presyo ng mga produktong petrolyo.

Sinisisi ang mga pagtaas sa patuloy na pag-akyat ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Umaabot na sa mahigit $100 kada bariles ang halaga ng crude oil at tinatayang mas tataas pa, dala ng pag-aalala o pangamba ng merkado sa patuloy na kaguluhan sa mga bansa sa Middle East at North Africa na pawang mga oil producers. Subalit dapat mailinaw na walang aktwal na paggalaw o pagtaas sa halaga ng paggawa ng mga produktong petrolyo at walang signipikanteng epekto sa suplay ng langis na dulot ang mga kaguluhan. Ang pagsikad ng presyo ay bunsod lamang ng spekulasyon at oportunismo ng mga dambuhalang dayuhang mamumuhunan at kumpanya na kumokontrol sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga ito ang mga mother companies ng mga kompanya ng langis sa bansa tulad ng Royal Dutch Shell (Shell), Chevron-Texaco (Caltex) at Total (Total).

Hostage ang mamamayang Pilipino sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hostage dahil kontrolado ng mga dambuhalang mamumuhunan ang industriya ng langis sa buong mundo. Hostage dahil dito sa atin pinahintulutan silang kontrolin ang industriya ng langis sa pamamagitan ng Oil Deregulation Law (ODL). Ang pagtatakda ng presyo ay hindi kailangan ipaliwanag at walang ibang konsiderasyon maliban sa kanilang tubo. Sa pagtaas, oras lamang kung mag-abiso at walang maaring pumigil. Sabay sabay kung magtaas at pare-pareho ang presyo.

Inutil ang gobyerno sa pagpigil sa pataas ng presyo gawa ng tinali na ng batas (ODL) ang kanilang mga kamay. Masahol pa, dumagdag pa siya sa pagpapataas ng presyo. Nagpapataw siya ng 12% Value-Added Tax (VAT) sa mga produktong petrolyo. Sa kasalukuyang presyo, mahigit kumulang P5 ang napupunta sa gobyerno sa presyo ng langis. Mahigit dapat sa P248 Milyon kada araw ang koleksyon sa VAT ngunit ito ba ay nakokolekta ng gobyerno at napapakinabangan ng mamamayan? Sa bawat pisong pagtaas kulang kulang P6 Milyon kada araw ang dapat nagagamit para sa panlipunang serbisyo subalit hindi ito maramdaman ng mamamayan.

Alam naman natin kung gaano kahalaga ang langis sa paginog ng ating ekonomiya at pang araw-araw na buhay. Sa bawat pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hindi maiiwasan ang chain reaction na nauuwi sa pagsirit ng presyo ng mga batayang pangangailangan at serbisyo katulad ng pagkain, gamot, pamasahe, kuryente at marami pang iba. Ang masang naghihirap ang lubhang naaapektuhan ng ganitong kalagayan. Lalo pang hindi sasapat ang sahod o kitang hindi tumataas ng ordinaryong Pilipino para tustusan ang mga pang araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya.

Ang manggagawa sa industriya ng transportasyon naman ay doble-doble ang tama. Ang dati nang kakarampot na kinikita o sinasahod ay liliit pa sa pagtaas ng halaga ng pinakamahalagang sangkap para paandarin ang kanilang mga makina.

Naniniwala ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT) na may magagawang aksyon ang gobyerno kaugnay ng presyo ng mga produktong petrolyo kung isasaalang-alang at uunahin ang interes ng mga mamamayan.

Una, para sa immediate relief sa panahong ito ng kagipitan, dapat ipirmi (freeze) ang presyo sa buong bansa ng gasolina at diesel sa antas bago mag-umpisa ang mga kaguluhan sa Middle East at North Africa. Ang presyo ay dapat ibalik at ipirmi sa presyo noong Disyembre 2010.

Gaya ito ng ginawa ni GMA makatapos ang bagyong ondoy at pepeng. Maari muling gamitin ang probisyon sa ODL Chapter IV, Section 14, (e) In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the Industry.

Ikalawa, tanggalin ang VAT sa produktong petrolyo. Kapag ginawa ito, hindi bababa sa P5 ang mababawas sa presyo ng gasolina at krudo.

Ikatlo, magsagawa ng centralized procurement ng langis ang gobyerno para siguruhing hindi maapektuhan ang suplay ng langis sa bansa. Sentralisado at direktang pagbili ng ating gobyerno - gobyerno sa gobyernong transaksyon - sa mga mas malalapit na suplayer ng petrolyo tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei at maging sa bansang Venezuela at Rusya na ilan sa mga pinakamalaking exporter ng petrolyo sa mundo.

Gamitin ng gobyerno ang Philippine National Oil Company (PNOC) para dito. Ang PNOC ay kompanya ng gobyerno na may pangunahing layunin na siguruhin ang sapat na suplay ng langis sa bansa. Kung magiging matapat makikita natin ang tunay na presyo ng pagaangkat ng langis.

Ika-apat, obligahin ang mga kompanya ng langis sa bansa na buksan sa publiko ang kanilang librong pampinansya. Siguradong makikita natin dito ang di makatarungan at mapagsamantalang pagtatakda ng presyo sa langis sa bansa.

At ikalima, ibasura na ang Oil Deregulation Law (ODL) sapagkat sa halos 23 taon nitong implementasyon ay hindi nito nagawa ang pangakong pababain ang presyo ng langis sa bansa. Kabaliktaran ang naging resulta at naging taguan ng mga mapagsamantalang kapitalista ang batas. Pati ang hindi pag-aksyon ng gobyerno para protektahan ang interes ng mayorya ng mamamayan ay nagkukubli sa batas na ito.

Kung magagawa ang mga hakbang na ito, mapipigilan ang pagtaas ng presyo at mabibigyan ng kaluwagan ang mamamayan. At makikita ng sambayanang Pilipino kung kanino naglilingkod si PNoy. Kung sino ang boss ni PNoy. Kung totoong dadalhin ang Pilipinas sa tuwid na landas, na kanyang ipinapangako noong nangangampanya siya para sa pagka-pangulo ng bansa.

Kumilos tayo upang obligahin ang gobyerno ni PNoy na gawin ang ating panawagan. Panghawakan natin ang ating kinabukasan. Lumahok sa ating mga pagkilos.

1. Streamer hanging sa lahat ng mga terminal pang transport March 7-13, 2011
2. Pagpapaliwanag, Leafl eteering at MPT sa mga terminal, March 7-20, 2011
3. Mass action sa DOE head offi ce sa Taguig (weekly oil price update) March 14, 2011
4. Mass action sa Kongreso para sa pagbabasura ng ODL at paghapag ng ating proposals for the recurring oil crisis March 21, 2011
5. Mass action sa Malacanang March 25, 2011
6. National coordinated transport mobilization (NCR, Bulacan, Nueva Ecija, Olangapo City, Baguio, La Trinidad, Isabela, Rizal, Cavite, Calamba City, Lipa City, Tacloban City, Cebu, Bacolod City, Silay City, Cagayan De Oro City, Zamboanga) March 28, 2011